Uw verplichtingen in het kader van de
Wet Verbetering Poortwachter

Voor veel Hippische Ondernemers zijn de verplichtingen die zij hebben in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) een blinde vlek op het netvlies. Dat is ook de reden waarom het zo belangrijk is dat u een ARBO-dienst hebt die u hierbij ondersteunt. Deze verzuimbegeleiding -zoals dat heet- kunt u al inkopen met een basiscontract waarbij u ad hoc betaalt voor een aantal werkzaamheden die zij buiten de standaard dienstverlening moeten verrichten. Ook kunt u kiezen voor een uitgebreider contract met daarin ook Poortwachter bescherming (Dat houdt dus in dat men u garandeert dat u aan deze wet voldoet als u met hun samenwerkt binnen dit contract) en met daarin opgenomen een aantal extra diensten die dan niet betaald hoeven te worden.
Juist deze volledige contracten worden ook aangeboden als u deze sluit in combinatie met een verzuimverzekering.

Wij kunnen ons voorstellen dat u als ondernemer zelf ook graag op de hoogte wilt zijn van de acties met bijbehorende actiedata in de termijn dat een medewerker bij u in een verzuimperiode zit. In dit artikel proberen we dat voor u in kaart te brengen.

De te ondernemen stappen brengen we stapsgewijs voor u in beeld.

  • Dag 1: Verzuimverlof aanvragen
  • Week 6: Probleemanalyse
  • Week 8: Plan van aanpak
  • Week 42: verzuimmelding bij UWV
  • Week 52: Eerstejaarsevaluatie
  • Week 87: Re-integratieverslag
  • Week 93: WIA-beoordeling

Dag 1: Verzuimverlof aanvragen

Uw werknemer vraagt op de eerste verzuimdag verzuimverlof aan via zijn directe leidinggevende. Als werkgever geeft u deze verzuimmelding door aan de arbodienst. De meeste arbodiensten werken met een online verzuimsysteem zodat werkgevers snel en gemakkelijk verzuim kunnen melden. En u kunt zo zelf de status van het verzuim van de werknemer volgen.

Week 6: Probleemanalyse

Volgens de Wet verbetering poortwachter moet de probleemanalyse uiterlijk in de zesde verzuimweek zijn geschreven. Hierin beschrijft de bedrijfsarts onder andere de beperkingen en de mogelijkheden van de werknemer. En hij geeft een richtinggevend advies, waarmee u in afstemming met uw werknemer afspraken kunt maken over de mogelijke (eventueel gedeeltelijke) werkhervatting. Vanuit de privacywetgeving ontvangt u van de arbodienst geen inhoudelijke en/of medische informatie over het gesprek tussen uw werknemer en de bedrijfsarts.  De bedrijfsarts stelt een probleemanalyse op aan de hand van het spreekuur. Op basis van de Probleemanalyse en het Plan van aanpak beoordeelt UWV of werkgever en werknemer zich voldoende hebben ingespannen om tot werkhervatting te komen. Lukt het niet om samen een Plan van aanpak op te stellen? Dan kunt u ook een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen.

Week 8: Plan van aanpak

Aan de hand van de Probleemanalyse en het advies van de bedrijfsarts stelt u samen met uw werknemer het Plan van aanpak op. Hierin legt u afspraken vast over het doel van de re-integratie en met welke activiteiten dit doel het beste kan worden bereikt. Beschrijf hierin wat (activiteit) u of uw werknemer (wie) vanaf wanneer (planning) gaat doen. En u benoemt samen een casemanager die het Plan van aanpak begeleidt en controleert, bij voorkeur iemand die ook bij u werkt. In de meeste gevallen vervult de directe leidinggevende van de zieke werknemer die rol.
Uw werknemer en u moeten het Plan van aanpak op tijd vaststellen: uiterlijk twee weken na ontvangst van de Probleemanalyse en het advies. Daarmee bent u nog niet klaar. Het Plan van aanpak is een momentopname, dus u komt minimaal een keer per zes weken bij elkaar om de voortgang te bespreken. Zo nodig past u het plan aan. Het kan ook gebeuren dat de bedrijfsarts adviseert het Plan van aanpak aan te passen. U zorgt er als werkgever voor dat de bedrijfsarts regelmatig contact heeft met de werknemer over het verloop van de arbeidsongeschiktheid.

Week 42: verzuimmelding bij UWV

De verzuimmelding moet worden doorgegeven aan UWV. Meestal regelt de arbodienst dat voor u.

Week 52: Eerstejaarsevaluatie

Bij het ingaan van het tweede verzuimjaar verplicht de Wet Verbetering Poortwachter werkgever en werknemer om de voortgang in de re-integratie opnieuw te beoordelen. En eventueel nieuwe afspraken vast te leggen. Omdat de bedrijfsarts een grote rol heeft in het re-integratietraject is het verstandig om hem bij de evaluatie te betrekken.

Week 87: Re-integratieverslag

Als uw werknemer na 91 weken het werk nog niet (volledig) heeft hervat, moet u als werkgever een re-integratieverslag opleveren om een WIA-uitkering aan te vragen. In dit verslag beschrijven bedrijfsarts, werkgever en werknemer hun visie over de re-integratie. In week 87 ontvangt uw werknemer de WIA-aanvraagformulieren van UWV. De bedrijfsarts omschrijft de (medische) bevindingen over de verzuimperiode, uiteraard binnen de kaders van de privacywetgeving, en geeft een actueel oordeel over de situatie.

Week 93: WIA-beoordeling

UWV beoordeelt op basis van het re-integratieverslag of werkgever en werknemer er alles aan hebben gedaan om de instroom in de WIA te voorkomen. Ook nodigen zij uw werknemer uit voor een WIA-onderzoek. Als UWV vindt dat uw werknemer te weinig aan zijn re-integratie heeft gedaan, dan kunnen zij een uitkering weigeren. Heeft u als werkgever naar het oordeel van UWV niet genoeg meegewerkt aan de re-integratie, dan krijgt u een boete.

Contact opnemenTerug naar alle artikelen