Aansprakelijkheid

Over bedrijfsaansprakelijkheid kan veel worden geschreven, maar een ding is zeker…….
U kunt als hippische ondernemer niet zonder!

Wat kan er gebeuren?

Door uw toedoen of nalaten kan iemand zaakschade of letselschade oplopen met de daaruit nog voortvloeiende vervolgschade. U kunt daarvoor aansprakelijk worden gesteld.
Zo’n aansprakelijkheidsstelling kan komen vanuit uw klanten of hun ziektekostenverzekeraars, vanuit derden die geen klant bij u zijn, maar denk ook aan uw eigen medewerkers en ondergeschikten.
Daarnaast bent u ook aansprakelijk voor het beroepsmatig handelen door uw ondergeschikten jegens derden wat mogelijk tot schade zou kunnen leiden.
En verder is er ook nog een risico aansprakelijkheid die op u rust vanuit uw bedrijf, uw paarden die u bedrijfsmatig gebruikt en uw machines of apparaten.
Genoeg redenen om u hiervoor correct te verzekeren!
Het feit dat u niet verzekerd bent, ontslaat u niet van uw aansprakelijkheid volgens de wetgeving.

Wanneer iemand u aansprakelijk stelt voor toegebrachte letselschade of zaakschade betekent dit dat er door iemand anders een vordering op uw vermogen wordt ingesteld. Los van het feit of een claim nu wel of niet terecht is, wordt u sowieso geconfronteerd met een procedure waarin u zult moeten aantonen dat er wellicht geen aansprakelijkheid vanuit uw kant aanwezig is of dat het gebeurde is ontstaan door eigen schuld van de wederpartij. Blijkt dat een claim terecht is, dan zult u ook tot schadeloosstelling van de wederpartij over moeten gaan.

Iedere hippische ondernemer heeft daarom een sluitende aansprakelijkheidsverzekering nodig!

Dit geldt zowel voor hippische bedrijven als hippische beroepsbeoefenaars, maar ook voor verenigingen en stichtingen.
Ook als u werkzaamheden uitvoert als bijverdienste, zonder inschrijving bij de Kamer van Koophandel, dan nog is er sprake van beroepsuitoefening.

Uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering verleent geen dekking!

Wat kunt u verzekeren?

Zowel uw verweer als de mogelijke schadeloosstelling vallen onder de dekking van een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB).
Deze verzekering biedt dekking voor aan derden toegebrachte letselschade en zaakschade, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende gevolgschade, voortvloeiend uit uw bedrijfsactiviteiten als ondernemer, beroepsuitoefenaar, stichting of vereniging.
Ook de aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door ondergeschikten, maar ook aan uw ondergeschikten (werkgeversaansprakelijkheid) is gedekt.

Het is belangrijk om hier maatwerk te leveren zodat de dekking precies is afgestemd op uw hoedanigheden en uw bezigheden.

Een passende AVB is dus maatwerk!

Een AVB kent ook een aantal uitsluitingen.

  • Belangrijk om te weten is dat schade door motorrijtuigen nooit is gedekt binnen een AVB. Een motorrijtuig dient u apart te verzekeren voor het WA risico zoals de wet dat ook voorschrijft.
  • Opzet en bewuste roekeloosheid is nooit verzekerd op een AVB.
  • Daarnaast is opzicht een standaard uitsluiting op een AVB.

Wij bieden mogelijkheden om opzicht wel voor u mee te verzekeren.

Wat is opzicht?
Bij opzicht gaat het om zaken die aan de zorg van een ander zijn toevertrouwd of die hij/zij op een andere wijze onder zich heeft genomen en waarover hij/zij tot op zekere hoogte de feitelijke macht uitoefent.
Een paard wat u bijvoorbeeld traint voor een derde en waaraan door uw toedoen schade wordt veroorzaakt valt onder opzicht. U hebt op dat moment dat paard onder u in bruikleen cq in beheer. Maar ook voor een pensionpaard geldt opzicht.

Op basis van een aantal inventarisatievragen is het voor ons mogelijk om u een passende offerte voor uw aansprakelijkheidsrisico als hippische ondernemer aan te bieden.

  • Bij combinaties van beroepen/hoedanigheden kunt u een Op Maat Offerte aanvragen via de button hiernaast op deze pagina.
  • Voor complete hippische bedrijven is het zaak dat we maatwerk leveren in een volledig bedrijfsmatig verzekeringspakket en maken wij een afspraak met u voor een inventarisatiegesprek.