Vaakgestelde vragen

Hieronder treft u een overzicht aan van vragen die wij op kantoor vaak krijgen. Misschien staat uw vraag er ook bij.

Hebt u toch nog een andere vraag, neem dan gerust contact op met ons kantoor via telefoon of e-mail of gebruik het contactformulier op de website.

Contact opnemen

Hoe vraag ik een verzekering aan?

Wanneer u een hippische beroepsbeoefenaar bent, kunt u onze Op Maat Offerte Aanvraag invullen. Op basis daarvan gaan we dan voor u aan de slag.
Bent u eigenaar  van  een hippisch bedrijf dan maken we graag een afspraak met u om uw bedrijf  te komen inventariseren.
Bent u eigenaar van een manege, dan is het belangrijk dat u eerst eens even kijkt op onze speciale pagina Manege Verzekeren.
Uiteindelijk leidt alles eerst tot een offerte welke we aan u voorleggen of met u bespreken. Bent u akkoord, dan ondertekent u een akkoordverklaring of aanvraagformulier en daarna komt de verzekering tot stand als de verzekeraar akkoord gaat met uw aanvraag.

Hoe krijg ik zo snel mogelijk een dekking voor mijn hippische beroep of bedrijf?

U neemt gewoon contact met ons op.
Dat kan telefonisch via 013-4686300 met in het keuze menu Keuze 2 voor hippische beroepen en Keuze 3 voor Hippische bedrijven en en Maneges.

Een andere methode is gebruik maken van ons contact formulier. We reageren dan ook binnen 1 werkdag op uw verzoek.

Is het mogelijk om mijn paard per direct in de voorlopige dekking te nemen?

Jazeker, maar dan bent u niet op de juiste website.
U kunt het beste naar onze paardenverzekeringswebsite gaan.
Daar bieden we u alle mogelijkheden.
De snelste manier op het regelen is als volgt;

Wat dekt een Aansprakelijkheidsverzekering?

Als hippisch ondernemer voert u werkzaamheden uit en/of maakt u gebruik van een hippische locatie waar u ook mensen ontvangt. Tijdens die werkzaamheden of op uw bedrijf kunnen er omstandigheden plaatsvinden die leiden tot zaakschade of personenschade aan derden. In zo’n geval stelt men u dan aansprakelijk als men van mening is dat het uw schuld is of dat de schade is toegebracht door uw paarden of de paarden waarvoor u verantwoordelijk bent. Het kan ook gebeuren dat er een onveilige situatie op uw bedrijf aanwezig is die ervoor zorgt dat iemand schade lijdt. In al die gevallen kan een aansprakelijkheidsstelling dus ook daadwerkelijk leiden tot een erkenning van aansprakelijkheid. Dat hoeft u zelf niet te doen. Daar beslist de wet namelijk over.  Een aansprakelijkheidsverzekering neemt dit risico van u over. Wanneer u geconfronteerd wordt met een claim van derden, schakelt u de aansprakelijkheidsverzekering in. Er wordt dan bekeken of er inderdaad sprake is van aansprakelijkheid. Is dat volgens de verzekeraar het geval, dan gaat men over tot schaderegeling met de claimende partij. Is er volgens de verzekeraar geen sprake van aansprakelijkheid aan uw zijde, dan zal de verzekeraar uw belangen ook verdedigen en de aansprakelijkheid afwijzen. Dit zou kunnen leiden tot discussie met de claimende partij. Daar moet u zich dan geen zorgen over maken want die discussie met daaruit voortvloeiend zelfs een juridische procedure wordt dan verder gevoerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Een aansprakelijkheidsverzekering kent meestal ook een eigen risico. Dat is de schade die dan voor uw rekening blijft en u aan de claimende partij moet betalen of -indien het volledige bedrag door de verzekeraar is betaald aan de claimende partij- u aan de verzekeraar moet terugbetalen. Dat eigen risico wordt vermeld op uw polis.

De verzekering biedt u dus een dekking voor schaden aan derden waarvoor u verantwoordelijk bent conform de wet.
Derden kunnen uw klanten zijn of bezoekers van uw bedrijf, maar ook uw personeel.
Dat laatste noemen we werkgeversaansprakelijkheid en is heel belangrijk om goed meeverzekerd te hebben als u werkt met ondergeschikten zoals personeel, stagiaires, inleenkrachten en vrijwilligers. Doe daarom de check of uw aansprakelijkheid goed is beschermd.

Kan ik mijn aansprakelijkheid uitsluiten?

Het uitsluiten van aansprakelijkheid noemen we een exoneratiebeding en het uitsluiten van uw volledige aansprakelijkheid is niet toegestaan door de wet. Het is ook logisch dat rechters daar zo naar kijken. U wilt immers wel de lusten maar niet de lasten. Daar gaat geen enkele rechter mee akkoord. Er wordt van u redelijkerwijs verwacht dat u uw aansprakelijkheid als ondernemer draagt en daarvoor zijn immers verzekeringen. Zaken die door verzekeringen beperkt worden meeverzekerd, zoals het opzicht risico, kunt u in een met uw klant of opdrachtgever vooraf besproken en ondertekende overeenkomst beperken. Werkt nu niet een goede overeenkomst dan kan het dus zijn dat u voor een hoger bedrag aansprakelijk wordt geacht, dan de verzekering daadwerkelijk afdekt. Overeenkomsten vormen samen met een op maat afgestemde aansprakelijkheidsverzekering een onvermijdelijk samenspel in uw afspraken met uw klanten of opdrachtgevers.
Hebt u overeenkomsten nodig, ga deze dan niet zelf in elkaar zetten als u niet weet wat dwingend en regelend recht is en wat wel en niet mag vanuit de wet.
Er zijn 2 opties. U laat ze maken door een jurist en betaalt daar heel veel geld voor of u gaat naar paardencontracten.nl en u maakt uw contract daar volledig op maat volgens een concept wat ervoor zorgt dat uw contract die zaken bevat die nodig zijn. De prijs  die u daar betaalt is vele malen minder als bij een jurist of advocaat.

Is risico aansprakelijkheid van manegepaarden wel zo eerlijk?

Op iedere manege horen we deze vraag wel een keer. Al die mensen die paard willen rijden………Die besluiten toch zelf om op zo’n dier te gaan zitten. Waarom ben ik als manegehouder dan aansprakelijk als er iets gebeurt?
Enerzijds snappen we die vraagstelling wel. Maar het is uiteindelijk de wet die bepaalt dat u verantwoordelijk bent voor het onberekenbare gedrag uit eigen energie van uw  dieren. Dat gaat niet alleen over paarden. Dat omvat bijvoorbeeld ook uw hond, papegaai en goudvis.
Aanpassing van die wet heeft zeer verstrekkende gevolgen. Er zijn immers veel meer honden en katten bezitters in Nederland dan paardenbezitters. We weten dat er pogingen zijn gedaan, maar die zijn tevergeefs geweest en zullen ook altijd tevergeefs blijven.  Ook kan men in die wet geen uitzondering maken voor een paard. Stelt u zich eens voor wat er dan gebeurt wanneer een paard van een particuliere ruiter in het verkeer of waar dan ook opeens een schade veroorzaakt.
Blijft enkel over om dan maneges uit te sluiten van die wetgeving…………….En daar zit nou juist de clou……………..U wilt wel geld verdienen met de inzet van die paarden, maar u wilt niet de risico’s  die erbij horen. Dat werkt voor geen enkele ondernemer in Nederland zo, dus helaas ook niet voor de manegehouder.

Wat is opzicht?

Opzicht betekent dat het gaat over zaken van andere mensen die aan uw verantwoordelijkheid zijn toevertrouwt.
Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kent standaard een uitsluiting van opzichtschade.
Dat zou betekenen dan iedere paardentrainer, manegehouder, pensionstalhouder of paardenbehandelaar zoals een therapeut of hoefsmid die paarden van derden onder zijn verantwoordelijkheid heeft of aan paarden van derden werkt dan eigenlijk een heel groot hiaat in de verzekeringsdekking heeft. Met een toevoeging van een opzichtdekking wordt het mogelijk gemaakt om daar toch tot een bepaalde waarde dekking voor te bieden.
Zo bieden wij hippische beroepsbeoefenaars en hippische bedrijven dus toch de mogelijkheid om die schade wel te verzekeren.
Maar let op! Het bedrag van een opzicht dekking wordt beperkt tot bijvoorbeeld € 5.000,– of € 10.000,– of € 20.000,– per paard en er geldt een maximum van 2x de verzekerde waarde van een paard per jaar. Hoger is dit risico niet te verzekeren. Het is dus zaak dat u die maximale opzicht dekking die u kunt bijsluiten dus ook goed communiceert naar uw klanten in een overeenkomst die u vooraf sluit. Alleen zo kunt u dus uw aansprakelijkheid beperken tot aan het verzekerde opzicht bedrag.
Uw aansprakelijkheid en daarmee dus ook uw opzicht risico helemaal uitsluiten in voorwaarden of overeenkomsten heeft totaal geen waarde en zal door iedere rechter in Nederland dan ook als onredelijk bezwarend worden beoordeeld. U hebt immers de mogelijkheid om opzicht bij te sluiten en als hippisch ondernemer kunt u zich dus niet verschuilen achter het feit dat dit niet mogelijk is. Daarom is het belangrijk dat uw opzicht risico zoveel mogelijk aansluit bij het risico wat u in uw werkzaamheden op u neemt. Een goede overeenkomst biedt u de bescherming dat u ook niet hoger aansprakelijk kunt worden gesteld dan het door u duidelijk vooraf gecommuniceerde redelijk af te dekken risico. Want ook dat zou niet billijk zijn in de rechtspraak. Een goede en betaalbare overeenkomst vindt u op paardencontracten.nl

Moet de elektrische installatie van mijn bedrijf verplicht gekeurd worden?

Brand door kortsluiting is helaas een dermate veel voorkomende situatie dat de Nederlandse verzekeraars besloten hebben om voortaan een elektriciteitskeuring te verlangen bij bedrijfsmatige locaties. Verzekeraars plaatsen ook een clausule in de polis dat wanneer u niet aan deze keuring voldoet, u ook geen dekking hebt bij brand.
Daarnaast is de keuring sowieso verplicht als onderdeel van de Arbo eisen die aan u als ondernemer worden gesteld wanneer u mensen in dienst hebt. U kunt nooit een volledige Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met geaccordeerd plan van aanpak hebben wanneer uw bedrijf niet voorzien is van een NEN keuring.

Het keurende bedrijf die u uiteindelijk de rapportage geeft en daarna de herstelverklaring ook ondertekend als alles in orde is gemaakt, bepaalt via een curve voor hoe lang de keuring geldig is. Natuurlijk speelt daar ook weer een commercieel belang. Kijk dus samen met de installateur naar de geldigheidsduur en bekijk hoe de beoordelingspunten zijn ingevuld die tot deze tijdscurve leiden. Dit kan u zomaar 2 jaar schelen in de geldigheidsduur van uw keuring.

Wilt u zich via Equine Risk verzekeren……………Wij vragen u te allen tijde om de rapportage en herstelverklaring bij ons aan te leveren.

Wanneer moet ik mijn paardentrailer of paardenvrachtauto zakelijk verzekeren?

Wanneer u uw paardenvrachtauto of paardentrailer niet gebruikt in de hoedanigheid als particulier, maar deze dus inzet voor uw bedrijf of beroepswerkzaamheden, is het noodzakelijk dat u de zakelijke versie kiest. Het maakt niet heel veel uit in premie en eigen risico, maar het is wel belangrijk dat uw verzekering dus een zakelijke verzekering wordt. Voordeel is dat u dan ook de BTW niet hoeft mee te verzekeren.

Hoe te handelen bij inbraakschade?

Aangifte bij de politie is de eerste actie die u moet ondernemen. Daarna is het belangrijk om ook ons zo spoedig mogelijk in te lichten.

U kunt het beste Online uw schade melden dat is de snelste manier.

Hoe snel krijg ik mijn schade vergoed?

U mag rekenen op een snelle en correcte afhandeling van uw schade. Het is onze taak om de verzekeraar daar ook op te attenderen en dat doen we ook.
Natuurlijk kan een schade pas afgewikkeld worden als alle documenten bij de verzekeraar aanwezig zijn. Soms is het noodzakelijk en ook in uw belang dat er een expert wordt ingeschakeld. Het is dan zaak dat die expert ook zo snel mogelijk bij u terecht kan om de schade op te nemen.
Wat ons helpt is dat wij snel en volledig worden geïnformeerd over de schade.
Dit kunt u doen door ons alle van belang zijnde informatie zo spoedig mogelijk toe te zenden en gebruik te maken van onze Online schademelding.

Hoe kan ik mijn verzekering opzeggen?

Opzeggen van een verzekering dient altijd schriftelijk bij ons te gebeuren onder vermelding van het polisnummer, de gewenste datum van beëindiging en de reden van beëindiging. Een verzekering kan na de eerste contracttermijn van 12 maanden stopgezet worden met een opzegtermijn van 1 maand.