Verzuimverzekering voor uw medewerkers

Als werkgever dient u er voor te zorgen dat u voldoet aan de kernbepalingen van de ARBO wet. Als werkgever moet u minimaal een basiscontract met een arbodienstverlener hebben. Door het basiscontract kunnen bedrijfsartsen en arbodienstverleners de kwaliteit van de arbodienstverlening garanderen en het zorgt  voor preventie.
Maar daarmee zijn nog niet de kosten van de loondoorbetaling tijdens de verzuimperiode afgedekt terwijl u wel een wettelijke doorbetalingsverplichting hebt. Daarnaast wordt u met enkel een basis ARBO contract ook geconfronteerd met een heleboel kosten die vanuit de arbodienstverleners aan u worden doorberekend. Daarom is het verstandig om een goede Verzuimverzekering af te sluiten. Deze dekt voor u die loondoorbetaling wel af. Het is ook verstandig om deze Verzuimverzekering af te sluiten in combinatie met een uitgebreid ARBO contract waarmee u poortwachtersgarantie krijgt en waarin ook de meest voorkomende kosten al zijn afgedekt.

Hoe lang moet ik doorbetalen bij verzuim?

Bij een vast contract is die periode 104 weken en bij een tijdelijk contract tot aan het einde van dat contract. Ook oproepkrachten hebben recht op doorbetaling!

ARBO verplichtingen en De Wet Poortwachter

De Arbeidsomstandigheden wet ofwel kortweg ARBO wet kent een aantal kernbepalingen waar u als werkgever aan moet voldoen en ook op gecontroleerd kunt worden door de inspectiedienst SZW. Zijn deze zaken niet in orde dan legt men u een boete op. Die boetes zijn nog niet zo lang geleden ook flink verhoogd en het gaat om aanzienlijke bedragen. In grote lijnen zijn de meest belangrijke ARBO verplichtingen als volgt;

 • U dient ervoor te zorgen dat u een contract hebt afgesloten met een arbodienstverlener voor al uw medewerkers, waaronder ook oproepkrachten
 • U dient te zorgen voor een sluitende verzuimregistratie binnen uw onderneming
 • U dient te zorgen voor een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met bijbehorend plan van aanpak
 • U dient een of meer preventiemedewerkers aan te stellen. Tot 25 werknemers mag u die rol als eigenaar ook zelf vervullen. 

Sinds 2007  wordt er op branche niveau ook gebruik gemaakt van een Arbocatalogus. Raadpleeg daarom ook altijd de Arbocatalogus die geldt voor de hippische branche. Op de website van Stigas kunt u deze vinden.

Juist door al deze preventie afspraken en begeleidingsprocessen probeert men te realiseren dat er zo weinig mogelijk mensen na langdurig ziekteverzuim de WIA instromen. Na de verplichte doorbetalingsperiode vanuit de werkgever wordt een werknemer die meer dan 35% arbeidsongeschikt is, overgedragen aan het UWV. Hier komt de Wet Poortwachter om de hoek kijken. Deze voorziet in een toets moment voor overdracht naar UWV waarin bekeken wordt of er door werkgever en werknemer aan alles proces eisen is voldaan qua begeleiding en re-integratie. Is dat niet het geval dan kan er een langere doorbetalingsplicht worden opgelegd aan de werkgever. Om dat te voorkomen is dus de arbodienstverlener verplicht gesteld. Samen met de arbodienstverlener zorgt u ervoor dat er wel aan alle verplichtingen wordt voldaan en juist daarom is een uitgebreid Arbo contract met poortwachter garantie zo belangrijk. In combinatie met uw verzuimverzekering zorgt deze Verzuim-Arbo combi ervoor dat u als werkgever bent afgedekt tegen de kosten van loondoorbetaling en dat u wordt begeleid in de wirwar van verplichtingen die van u worden verlangd.

Premie

De basispremie is grotendeels sector gebonden.
Enkele daarbij komende premie beïnvloedende factoren zijn;

 

 • Aantal werknemers en loonsom
 • Leeftijd van uw werknemers
 • Werkzaamheden die worden uitgevoerd
 • Uw verzuimhistorie als werkgever
 • Het aantal dagen eigen risico wat u wenst te nemen

Deze risico’s worden verzekerd

De onderstaande risico’s worden in grote lijnen verzekerd in een Verzuim-Arbo combi.

 

 • Doorbetaling van het loon van uw werknemer tijdens afwezigheid door ziekte/blessure/ongeval
 • Procesregie en interventiebewaking bij verzuim door de arbodienstverlener
 • Open arbeidsomstandighedenspreekuur op verzoek van de werknemer
 • Verzuimbegeleiding
 • Overleg met bedrijfsarts
 • Poortwachter garantie

Acceptatie eisen

Iedere aanvraag is maatwerk en wordt afzonderlijk beoordeeld.
U dient in het bezit te zijn van een loonbelasting nummer.

Uitkering bij schade

Vergoeding van de door te betalen loonsom eventueel vermeerderd met de werkgeverslasten indien deze worden meeverzekerd.
De Arbodienst biedt u niet echt een vergoeding maar juist een aantal diensten in natura.

Heb je
een vraag?

Een aantal vragen horen wij regelmatig opnieuw. Wellicht jouw vraag ook. Neem gerust een kijkje bij Vaakgestelde Vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem gerust Contact met ons op.

Vaakgestelde vragenContact

Hebt u een vraag?

Een aantal vragen horen wij regelmatig opnieuw. Wellicht uw vraag ook. Neem gerust een kijkje bij Vaakgestelde Vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust Contact met ons op.

Vaakgestelde vragenContact