Werknemerschade verzekering

De werkgever draait steeds vaker op voor kosten als gevolg van ongelukken van werknemers die op het eerste gezicht niet direct met het werk te maken hebben. De werkgever wordt geacht te weten welke risico’s werknemers lopen, zodat ongevallen kunnen worden voorkomen. Zo niet, dan draait de werkgever volgens recente gerechtelijke uitspraken in het kader van goed werkgeverschap op voor de soms torenhoge schade, waaronder het inkomensverlies van werknemers. De WSV biedt de werknemer een zeer uitgebreide ongevallendekking voor werk gerelateerde ongevallen.
De WSV vult de standaard Aansprakelijkheidsverzekering aan waar deze geen volledige dekking biedt en fungeert hiermee als vangnet.

Aansprakelijkheid die in de verlengde zorgplicht ligt, valt niet altijd onder een Aansprakelijkheid verzekering

De Werknemerschade verzekering is daarop dan een zeer toepasselijke aanvulling

Veiligheidszorgplicht en (in)directe verlengde zorgplicht

Er zijn een tweetal wetsartikelen die voor u als werkgever van toepassing zijn.

Allereerst Artikel 7:658 BW (veiligheidszorgplicht).
Dit omvat de klassieke werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten van werknemers. De werkgever dient te zorgen voor een veilige werkplek, de zogenaamde veiligheidszorgplicht. De aansprakelijkheid op grond van dit artikel heeft betrekking op ongevallen die in de uitoefening van de werkzaamheden hebben plaatsgevonden en waarbij de werkgever het in de hand heeft om maatregelen te treffen die moeten voorkomen dat zijn werknemers schade lijden.

Daarnaast geldt ook Artikel 7:611 BW direct.
In de rechtspraak is bepaald dat de werkgever op grond van de verplichting om zich als een goed werkgever te gedragen, ook een veiligheidszorgplicht heeft in situaties die net buiten het bereik van artikel 7:658 BW vallen. De werkgever kan ook aansprakelijk zijn voor schade van werknemers als gevolg van ongevallen die niet hebben plaatsgevonden in de uitoefening van de werkzaamheden, maar die wel met het werk verband houden, zoals bijvoorbeeld bedrijfsuitjes.
En in het verlengde daarvan geldt dan ook nog Artikel 7:611 BW indirect.
In de rechtspraak bestaat ook de verplichting van werkgevers om zich als goed werkgever te gedragen in situaties waarin de werkgever geen veiligheidszorgplicht heeft, omdat de situaties zich buiten zijn invloedsfeer hebben afgespeeld. De rechtspraak bepaalt dat een werkgever toch aansprakelijk is als hij niet heeft gezorgd voor een behoorlijke verzekering van de werknemers voor de gevolgen van een ongeval.

Premie

Deze wordt bepaald op basis van de hoogte van de loonsom.

Deze risico’s worden verzekerd

De onderstaande risico’s worden verzekerd;

 

  • Verkeersrisico in de uitoefening van de werkzaamheden
  • Woon/werkverkeer
  • Bedrijfsuitjes
  • Reizende beroepen
  • Bijzondere gevaren, zoals een overval
  • Reguliere gevaren tijdens de werkzaamheden

Stagiaires en uitzendkrachten zijn meeverzekerd in deze verzekering en aansprakelijkheid speelt geen rol.

Acceptatie eisen

U dient ook in het bezit te zijn van een op uw bedrijf afgestemde Aansprakelijkheidsverzekering.

Uitkering bij schade

Vergoeding van de aantoonbaar geleden personen- en zaakschade als gevolg van een ongeval tot aan de verzekerde bedragen.

Heb je
een vraag?

Een aantal vragen horen wij regelmatig opnieuw. Wellicht jouw vraag ook. Neem gerust een kijkje bij Vaakgestelde Vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem gerust Contact met ons op.

Vaakgestelde vragenContact

Hebt u een vraag?

Een aantal vragen horen wij regelmatig opnieuw. Wellicht uw vraag ook. Neem gerust een kijkje bij Vaakgestelde Vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust Contact met ons op.

Vaakgestelde vragenContact